پناهندگی ، محافظت جایگزین وحق ماندن

درخواست پناهندگی چیست ؟

هرانسانی اجازه دارد دریک کشور درخواست محافظت بکند .
شما درخواست محافظت میکنید ، این به این معناست : شما درخواست پناهندگی میکنید.
شما دراتریش به پلیس مراجعه میکنید و میگویید : من درخواست پناه میکنم .
این درخواست پناهجویی شماست .
پلیس باید متوجه بشود که شما دراتریش میخواهید پناهندگی را بدست آورید.

پناهندگی چیست ( ماده سه قانون پناهندگی ) ؟

پناهندگی یعنی محافظت دربرابر تعقیب شدن .
شما پناهندگی دریافت میکنید . این به این معناست: شما اجازه دارید سه سال دراتریش زندگی کنید (“حق سکونت موقت برای سه سال”).
شما یک کارت آبی دریافت میکنید . روی کارت آبی نوشته شده است که شما دراتریش پناهندگی دریافت کرده اید .
شما اجازه دارید دراتریش کار کنید .
میخواهید به کشورهای دیگرسفرکنید ؟ درخواست برای پاس سفر معاهده (پاسپورت پناهندگی) بدهید. توجه : با این پاس شما میتوانید به همه جا سفرکنید ، به غیراز وطن خود .
بعد ازسه سال چه اتفاقی میافتد ؟
1) اتریش بررسی میکند که آیا شما همچنان به محافظت احتیاج دارید .
2) اتریش کنترل میکند که ایا شما مرتکب جرم سنگین شده اید .
شما همچنان نیازبه محافظت دارید و مرتکب به جرمی نشده اید.
پس شما ” حق سکونت دایمی ” دریافت میکنید و میتواند برای همیشه دراتریش زندگی وکارکنید .

چرا یک انسان پناهندگی دریافت میکند ؟

یک انسان وقتی پناهندگی دریافت میکند که دوپیشنیاز وجود داشته باشد .
توجه: هردو پیشنیاز باید با هم وجود داشت باشند .
دو پیشنیاز اینها هستند :
پناهندگی را افرادی دریافت میکنند که دروطن خود به دلایل مشخصی تعقیب میشوند .
و پناهندگی را افرادی دریافت میکنند که دروطن خود شخصا تعقیب میشوند .

“به دلایل مشخصی تعقیب شدن ” به این معناست : شما به یکی از پنج دلیل تحت تعقیب هستید . دلایل اینها هستند:

 • گروه قومی
  بعنوان مثال : شما وابسته به یک قوم هستید . درکشور شما این قوم از جملۀ گروههای تحت تعقیب هستند( بعنوان مثال ایزدیها ، کردها ، روهینگها ) .شما شخصا” تحت تعقیب هستید و یا درخطر هستید به دلیلی اینکه متعلق به این قوم هستید.
  توجه : قومیت شما کلا” تحت تعقیب است ؟ این دلیل برای پناهندگی نیست . شما باید خودتان شخصا ” درخطرباشید.
 • مذهب
  بعنوان مثال :شما اهل یک خانواده مسلمان هستید . شما دیگرنمیخواهید مسلمان باشید . یااینکه شما میخواهید مسیحی / کاتولیک
  بشوید.
  شما میدانید که درکشور خود به این دلیل تحت تعقیب هستید .
  یا
 • تابعیت
  بعنوان مثال : شما تعلق به یک اقلیت ازیک کشوردیگری دارید . به همین دلیل کشور شما نمیخواهد به شما پاس بدهدوشما را تعقیب میکند . یا اینکه : به این دلیل پلیس به شما کمک نمیکند .
  یا
 • متعلق بودن به یک گروه مشخص اجتماعی
  بعنوان مثال : شما همجنسگرا هستید( مرد عاشق مرد است . یا : زن عاشق زن است ). درکشور شما افراد همجنسگرا تحت تعقیب هستند .
  یک مثال دیگر: درکشور شما خانمها مجبور به اف جی ام میشنود ( بریدن کلیتوریس ,ختنه زنانه )
  یا
 • اعتقاد سیاسی
  به عنوان مثال : شمااز دولت کشورتان انتقاد میکند. شما نظر سیاسی خودتان را بیان میکند و به این دلیل تحت تعقیب قرار میگیرید.
  یک مثال دیگر: شما درراهپیمایی شرکت میکنید .پلیس فکر میکند که شما حزب مشخصی یا سیاست مدار خاصی را حمایت میکنید.
  درواقع شما آن حزب را / آن سیاستمداررا اصلا حمایت نمیکنید .
  وقتی به کشورتان بازمیگردید شما به این دلیل تعقیب میشوید.

” تحت تعقیب بودن فردی” به این معناست :
دولت شما را تعقیب میکند .
این به این معناست : دروطن شما درتعقیب شما هستند. شما درخطر هستید . شاید ازطرف پلیس یا ازطرف ارتش یا یک مقام دولتی ویا ازطرف دیگرارگانهای دولتی .
مثال اول : شما ازسیاست دولت خود انتقاد میکنید وبه زندان می روید و مورد بدرفتاری قرار می گیرید .
مثال دوم : شما میبایستی برای ارتش یا گروه دیگری بجنگید .شما نمیخواهید بجنگید اما شما را مجبور میکنند.
مثال سوم: شما نمیتوانید آنگونه که میخواهید لباس بپوشید .
مثال چهارم : شما اجازه ندارید خودتان شخصی را که میخواهید برای ازداوج ا نتخاب کنید .
مثال پنج : شما اجازه ندارید به مدرسه بروید . اما شما به مدرسه میروید. به همین دلیل شما درخطر هستید .

شاید شما ازطرف دولت تحت تعقیب نیستید ( به این معنا که : ازطرف پلیس ، ارتش ، و غیره) .
اما : شما از طرف یک شخص خصوصی تحت تعقیب هستید ودولت نمیتواند ازشما محافظت کند .
بعنوان مثال : همسایه شما میخواهد به شما آسیب برساند . شما به پلیس مراجعه میکنید ، اما پلیس نمیتواند شما را محافظت کند .
بعنوان مثال : شوهرشما یا خانم شما برایتان یک خطراست . پلیس به شما کمک نمیکند .

توجه : برای پناهندگی هردو مورد باید با هم موجود باشند . دلیل مشخص واینکه کسی شما را به شخصآ به این دلیل تعقیب میکند.

محافظت جایگزین چیست ( ماده 8 قانون پناهندگی ) ؟

ممکن هست که شما پناهندگی دریافت نکنید .
به هرحال میتواند برای شما خطرناک باشد که به وطنتان فرستاده شوید.
پس شما محافظت جایگزین دریافت میکنید .
شمامحافظت جایگزین دریافت کردید پس میتوانید برای یکسال دراتریش زندگی کنید . شما مجوزاقامت موقت را بدست می آورید.
به شما یک کارت خاکستری داده خواهد شد . این کارت مدرک هویتی شماست .
شما اجازه دارید کار کنید . شما میتوانید برای پاس خارجی اقدام کنید .با پاس خارجی میتوانید سفرکنید. اما : شما اجازه ندارید به وطن خود بروید !
اتریش میتواند محافظت جایگزین شما را تمدید نماید . شما باید درخواست برای تمدید بدهید قبل ازاینکه محافظت جایگزین شما به پایان برسد . حداقل دوماه قبل به همراه وکیلتان در مورد حرف بزنید.

اجازه اقامت به دلایل حایز اهمیت چیست ؟ ( حق ماندن)

ما پناهندگی و محافظت جایگزین دریافت نمیکنید؟ ولی شما به صورت خیلی خوب دراجتماع اتریشی حل شده اید ؟
بنابراین شاید بتوانید دراتریش بمانید . بیشتراوقات به آن ” حق ماندن ” میگویند.
اتریش بررسی میکند که شما چقدر خوب “در جامعه مدغم شده اید ”

 • درحال حاضر چه مدت دراتریش زندگی می کنید ؟
 • آیاخانواده شما دراتریش هست؟ خانواده شماچه نوع اقامت را دارند ؟ آیا خانواده شما اخیرا” پروسه پناهندگی را آغاز کرده اند.
 • آیا شما شاغل هستید؟
 • آیا شما دوستان اتریشی دارید ؟
 • آیا شما زبان آلمانی را خوب صحبت میکنید ؟
 • آیا شما عضو انجمنی هستید؟ آیا دراجتماعات شرکت میکنید ؟
 • آیا شما مجازات قضایی دریافت کرده اید ؟ آیا دراتریش قانون را شکسته اید ؟
 • وضعیت شما دروطنتان به چگونه می بود ؟ آیا شما درآنجا خانواده دارید ؟ آیا میتوانستید آنجا زندگی و کار کنید ؟

اولین مصاحبهه

اولین مصاحبه چیست ؟


شما پیش پلیس درخواست پناهندگی می کنید . پلیس با شما صحبت خواهد کرد. اسم این مکالمه ” اولین مصاحبه ” هست .پلیس از شما سوال میکند :

 • اسم شما چیست ؟
 • کی بدنیا آمده اید؟
 • ملیت شما چیست ؟
 • چگونه به اتریش آمده اید ؟
 • چرا کشورخود را ترک کرده اید ؟ پلیس خیلی کوتاه میپرسد که چرا پناه میخواهد.شما بعدا میتوانید دقیقترموضوع را درمصاحبه توضیح دهید .

شما به زبان خود صحبت میکنید . پلیس به آلمانی صحبت میکند. یک مترجم کمک میکند که شما همدیگر را بفهمید .
توجه : شما حرف مترجم را نمیفهمید, پس به پلیس بگویید . شما باید مترجمی داشته باشید که او را بفهمید . شما میتوانید مترجمی دیگری داشته باشید. این حق شماست .

شما صحبت میکنید و پلیس همه چیز را به آلمانی مینویسد . به این کاغذ میگویند” رونوشت ” .
اولین مصاحبه به پایان رسید . مترجم باید رونوشت را به زبان خود شما برایتان بخواند . شما میگویید که آیا همه چیزصحیح است .
آیا چیزی اشتباه است ؟ پس بگویید : این اشتباه است ، من میخواهم که اصلاح گردد.
آیا چیزی ناقص است ؟ پس بگویید : من این را گفته ام اما اینجا نوشته نشده است .
توجه : دررونوشت همه چیز باید درست باشد . این حق شماست .

شما باید رونوشت را امضا کنید .
آیا همه چیزصحیح است ؟ پس امضا کنید .
آیا چیزی اشتباه است ؟ آیا چیزی ناقص است . پس اضافه کنید.
به چه دلیل؟ شما بعدا” یک مصاحبه مهم خواهید داشت .
درآن همه موارد که دررونوشت موجود است کنترل میشود. پلیس یک کپی ازرونوشت را به شما میدهد. شاید پلیس کپی را فراموش کند بگویید: لطفا” من یک کپی میخواهم. این حق شماست .

محل سکونت

من درپروسه پناهندگی هستم . کجا میتوانم ساکن باشم ؟

دراول شما دریکی از دومکان پذیرش اولیه ساکن هستید درآنجا یک دکترشمارامعاینه میکند . آیا درد دارید ؟ آیا احساس میکنید مریض هستید ؟ به دکتر بگویید !
شاید ساعتها منتظر باشید ، شاید چندین ماه منتظرباشید .
سپس شما را به یک محل سکونت دیگری (خونه ،آپارتمان ) خواهند برد.
شما نمیتوانید آزادانه انتخاب کنید که کجا ساکن باشید .
درآن محل سکونت تازمانی که پروسه پناهندگی شما ادامه دارد ساکن میمانید.
برای خانواده ها آپارتمانهای مخصوص است .
برای خانمهای که تنها هستند آپارتمانهای مخصوص است .
برای افرادی که دارای معلولیت هستند آپارتمانهای مخصوص است .
برای افرادی که تنها هستند و کمتراز 18 سال دارند آپارتمانهای مخصوص است .

توجه : هرشخص یک ورقه ثبت سکونت ازاداره ثبت دریافت میکند .آدرس شما درورقه ثبت سکونت نوشته شده است . این مهم است که درورقه ثبت سکونت آدرس صحیح شما قید شده باشد . آیا محل سکونت خود را تغییرداده اید؟ آیا آدرس شما جدیداست ؟ بنابراین سریعا” به اداره ثبت مراجعه کنید و آدرس صحیح خود را اعلام کنید . شما یک ورقه جدید ثبت سکونت دریافت خواهید کرد

چراآدرس صحیح روی ورقه ثبت سکونت به این اندازه مهم است ؟

شما فراموش کرده اید به اداره ثبت آدرس جدید خود اطلاع دهید .پس BFA نامه را به آدرس قدیم شما میفرستد .شما این نامه را هرگز دریافت نمیکنید . یا اینکه نامه را خیلی دیرمیخوانید وبه موقع سرقرار نمی روید. این خیلی منفی است .
هرروز صندوق پست خود را کنترل کنید .

من میخواهم درهمان شهری ساکن باشم که خانواده ام هستند . آیا این ممکن است ؟

بله . به مرکز پذیرش اول اطلاع دهید .
بگویید: من میخواهم با خانواده ام زندگی کنم .

من میخواهم درهمان شهر ساکن باشم که دوستانم هستند . آیا این ممکن است ؟

شاید . اما : این حق شما نیست . اداره مکلف نیست رفاقتها را در نظرپیرد.

قت کنید : شما میخواهید محل زیست تانرا تغیر دهید؟ پس ازقبل به اداره اطلاع دهید!
اگر اداره به شما اجازه سکونت درمحل دیگررا نمیدهد؟
پس شما باید همانجا بمانید .
آیا اداره به شما نه میگویید و شما به هرحال محل زیست تانرا تغیر میدهید؟ بنابراین حمایتهای اولیه را دریافت نخواهید نمود.

پروسه پذیرش / دوبلین

روسه پذیرش چسیت ؟

اتریش بررسی میکند که آیا پروسه پناهندگی شما دراتریش باید انجام شود . اتریش بررسی میکند که آیا درخواست پناهندگی شما دراتریش پذیرفته میشود . قانون مربوطه ” قانون دوبلین ” میباشد .
درپروسه پذیرش بررسی میشودکه :

 • آیا شما در اروپا شوهر یا همسر یا فرزند زیر 18 سال دارید؟
 • آیا والدین شما یا اعضای دیگرخانواده شما دراروپا هستند ؟وضعیت اقامتی آنها چیست ؟آیا پناهندگی دریافت کرده اند ویا هنوز درپروسه پناهندگی هستند .
 • آیا شما با ویزا یا مجوز اقامت وارد کشور شده اید ؟
 • جا شما برای دفعه اول وارد یک کشور متعلق به اتحادیه اروپا شده اید ؟ آیا ازشما اثر انگشت گرفته اند؟ شما به اتحادیه اروپا سفرکرده اید پس بعضی اوقات ازشما اثر انگشت میگیرند . اثرانگشتهای شما در بانک اطلاعات ذخیره میشود . تمامی کشورهای اتحادیه اروپا میتوانند به بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشند .همینطور اتریش میتواند به بانک اطلاعات بنگرد .
 • آیا شما سنتان کمتراز 18 سال است وبدون والدین خود به اتریش آمده اید ؟ بنابراین قوانین خاصی مرتبط با شما میباشد .اینجا اطلاعات مخصوص برای خود را بدست میاورید

سیستم دوبلین چیست ؟

” سیستم دوبلین ” میگوید :دراتحادیه اروپا (EU) فقط یک کشور میتواند پروسه پناهندگی شما را بعهده بگیرد . شما نمیتواند آزادانه انتخاب کنید که کدام کشور پروسه پناهندگی شما را انجام دهد . شما اجازه دارید فقط دریک کشور اقدام به پناهندگی کنید . شما میتواند فقط دریک کشور پروسه پناهندگی داشته باشید. شما میتوانید فقط دریک کشور پناهندگی درخواست کنید .

من یک مصاحبه درپروسه پذیرش دارم .درآن چه اتفاقی میافتد؟

اتریش میخواهد بررسی کند که آیا شما به کشور دیگر اتحادیه اروپا فرستاده خواهید شد.به همین دلیل شما ازطرف اداره پناهندگی به مصاحبه دعوت میشوید . مشاور حقوقی شما باید به همراه شما بیایید و شما را حمایت کند .
یک مترجم مکالمه را ترجمه میکند. این حق شماست .
هرچیزی که شما میگویید نوشته خواهد شد . به این میگویند ” رونوشت ” .
رونوشت به زبان شما خوانده خواهد شد. شما میتوانید تصیح کنید . شما میتوانید بگویید که چه چیز دیگری اضافه باید شود . این حق شماست .
شما اجازه دارید یک کپی ازرونوشت همراه خود ببرید . درخواست یک کپی بدهید . این حق شماست .

فرستادن بعضی افراد به کشور دیگراتحادیه اروپا مجاز نیست . این دلایل آن میباشند:
مثال اول : شما بشدت مریض هستید .درکشور دیگه ای برای شما دکتر یا درمانگاه وجود ندارد.
مثال دوم : شما باردارهستید. درکشور دیگربرای شما دکتر یا درمانگاه وجود ندارد .
مثال سوم : شما یک خانم بدون خانواده هستید . درآنجا برای شما مکان مخصوص موجود نیست.
مثال چهار: شما یک خانواده با فرزندان کوچک هستید . درآنجا خانه ای برای خانواده نیست .
مثال پنج : درکشوری که شما بوده اید پلیس درآنجا باشما بدرفتاری کرده است .
آیا یکی ازاین مثالها شامل شمامیشود ؟ پس درمصاحبه بگویید

چطور BFA درپروسه پذیرش میتواند تصمیم بگیرد؟

مصاحبه شما ( اینترویو) تمام شده است . اکنون اداره پناهندگی تصمیم میگیرد که آیا پروسه پناهندگی شما دراتریش انجام بشود. شما یک جوابیه دریافت میکنید .
الف . BFA میگوید: بله ، پروسه پناهندگی شما دراتریش انجام میشود .
شما کارت سفید را دریافت میکنید .این کارت شناسایی شماست .این به به پلیس اعلام می کند که شما اجازه دارید بطورموقت دراتریش ماندگارشوید.
اکنون اتریش بررسی میکند که آیا شما پناهندگی دریافت میکنید .
ب . BFA میگوید : خیر، پروسه پناهندگی شما نبایددراتریش انجام بشود .
BFA میگوید که شما اتریش را باید ترک کنید ( حکم خروج ازکشور)
BFA Zulassungsverfahren Entscheidung

BFA تصمیم میگیرد که اتریش مسئول نیست .من چه کار میتوانم انجام بدهم ؟

شما میتوانید تصمیم BFA را تحت بررسی قرار دهید .بلافاصله با مشاورحقوقی خود صحبت کنید . مشاورحقوقی شما با شمااعتراضی را می نویسد . دادگاه عالی اداری(BVwG) تصمیم میگیرد .

توجه : دراعتراض شما باید اثر تاخیر مجزا درخواست شود.
ممکن است که اعتراض شما اثر تاخیر را به دست نیاورد .
دراین صورت شما میتوانید پس از یک هفته درهرزمان به دیگرکشور مسئول فرستاده شوید .

الف ) دادگاه عالی میگوید: بله ، پروسه پناهندگی شما میبایست دراتریش انجام بشود .
پروسه پناهندگی آغاز میشود .
ب ) دادگاه عالی میگوید : خیر ، پروسه پناهندگی شما نمیبایست دراتریش انجام شود .
کشور دیگری پروسه پناهندگی شما را انجام میدهد .
شمامیتوانید داوطلبانه خارج شوید.
اگر داوطلبانه خارج نشوید اداره میتواند شمارا به اجباربه آن کشور دیگرببرد.( اخراج کردن )

آیا اتریش برای پروسه پناهندگی شما مسئول است؟

BFA شما را به یک مصاحبه (اینترویو) دعوت میکند.
BFA اکنون بررسی میکند که شما پناهندگی یا محافظت جایگزین دریافت میکنید . BFA همینطور بررسی میکند که آیا شما حق ماندن دریافت میکنید .

(مصاحبه ( اینترویو

مصاحبه چیست ؟

BFA از شما اطلاعات میخواهد . BFA میخواهد با شما درمورد تعقیب شما و فرارشما صحبت کند . به این مکالمه “مصاحبه ” (اینترویو) میگویند . شما ازطریق پست دعوتنمامه ای را برای مصاحبه دریافت میکنید .

چه موقع دعوتنامه مربوط به اینترویو( مصاحبه ) را دریافت میکنم؟

امکان دارد زمان طولانی بکشد تا شما ازاداره پناهندگی به مصاحبه دعوت بشوید .
اداره پناهندگی بایدهردرخواست پناهندگی ازتک تک افراد را به دقت بررسی کند .
این بسیار سخت است .
آیا شما باید مدت طولانی متنظر بمانید ؟ همه چیزدرست است . نگران نباشید. صبورباشید.

چطورمیتوانم خود را برای مصاحبه آماده کنم ؟

به دقت دررابطه با ماجرای فرارخود فکر کنید ازاول تا به آخر . تمام جزئیات مهم هستند . شما باید به سوالات زیادی دراین رابطه جواب بدهید.
بعنوان مثال :
مکانهایی که شما درآنجا ساکن بودید اسمشان چیست ؟
آن مکان به چه شکل بوده است ؟
دقیقا قبل از فرار شما چه اتفاقی افتاده است ؟
اسم افرادی که شما از آنها فرار میکنید چیست ؟
تمام جزئیات مهم هستند!

یک مشاور حقوقی میتواند به شما برای آماده شدن کمک کند .
دراینجا میتوانید مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنید :

 • کاریتاز اتریش
 • دیاکونی خدمات پناهندگی
 • مشاوه پناهندگی وین
 • کمکهای مردمی
 • پناهنده درخطر

چه افرادی درمصاحبه شرکت میکنند ؟

 • شما
 • مصاحبه کننده
 • مترجم
 • بعضی اوقات : مشاوه حقوقی ، وکیل
 • شخص مورد اعتماد

مصاحبه کننده BFA اینترویو را مدیریت میکند . دراین اینترویو شما باید هه چیز را که دروطنتان اتفاق افتاده بگویید . شما باید علت تعقیبتان را بیان کنید . شما باید توضیح دهید به چه دلیل درخطر هستید . آیا خشونت جنسی با شما شده است وبه این دلیل فرار کرده اید ؟ پس باید تعریف کنید .
آیا شما میخواهید که فقط یک خانم از شما سوال کند. بگویید : من میخواهم یک مصاحبه کننده خانم داشته باشم !
آیا شما میخواهید که فقط یک آقا از شما سوال کند. بگویید :من میخواهم یک مصاحبه کننده آقا داشته باشم!
این حق شماست .

مترجم بی طرف است . او اجازه ندارد به شما کمک کند . او اجازه ندارد به مصاحبه کننده کمک کند . او کمک میکند تا مکالمه انجام شود . آیا شما متوجه مترجم نمیشوید؟ پس به مصاحب کننده بگویید.
شما باید مترجمی را داشته باشید که متوانید او را متوجه شود . شما میتوانید یک مترجم دیگری داشته باشید. این حق شماست .

آیا شما یک نماینده حقوقی یا یک وکیل ویا یک مشاور حقوقی دارید ؟
این شخص اجازه داره به همراه شما بیایید و درتمام زمان اینتریو درآنجا حضور داشته باشد .

شما اجازه دارید یک شخص مورد اعتماد همراه خود داشته باشید . این شخصی است که شما به او اعتماد دارید . یک دوست . یک حامی . فقط یک نفر میتواند به همرایتان بیایید ، شما میتوانید آزادانه انتخابش کنید.
این شخص باید برای شما مثبت باشد . آن شخص باید شمارا حمایت کند . اما او اجازه ندارد دراینترویو حرفی بزند یا صحبت کند و سوالی بپرسد. او باید سکوت کند و ساکت بماند.
توجه : شما یک شخص مورد اعتماد را به مصاحبه میآورید . او بعدها نمیتواند به مصاحبه کننده چیزی دررابطه با تعقیبتان بگوید. او دیگرنمیتواند یک شاهد باشد .

آیا BFA باید ببیند که شما دوستان اتریشی دارید ؟ آیا میبایستی ببیند که شما درجامعه مدغم شده اید ؟ شما میتوانید درآغازبگویید : شخص مورد اعتماد میتواند توضیح بدهد که من خوب در اجتماع ادغام شده ام . من میخواهم که BFA ازاین شخص دررابطه با ادغام من سوال بپرسد .

تمام افرادی که دراینترویو شرکت میکنند باید قانون را رعایت کنند. آنها اجازه ندارند به هیچ کس بگویند که شما دراینترویو چه گفته اید . آنها باید دراین رابطه سکوت کنند . این به این معناست : شما میتوانید مطمئن باشید . فقط افرادی که حضور داشته اند میدانند که شما دراین اینترویو چه گفته اید . هیچ کس خارج ازآن جمع مطلع نخواهد شد .

مصاحبه چطور انجام میشود ؟

مصاحب کننده سوال میکند . مترجم همه چیز را به زبان شما میگویید . شما پاسخ میدهید . مترجم همه چیز را به زبان آلمانی میگوید . مصاحب کننده همه چیزرا به آلمانی به دقت دررونوشت یادداشت میکند .

درابتدا مصاحب کننده سوال میکند که شما کی هستید (بعنوان مثال : اسم ، تاریخ تولد ، خانواده ).
مصاحب کننده سوال میکند :

 • وضعیت شما دروطنتان به چه صورت است ؟
 • ازچه راهی به اتریش آمده اید.
 • دراتریش چه کارمیکنید ؟

بعدا مصاحبه کننده کاملا دقیق سوال میکند :

 • چرا شما فرارکرده اید ؟ تاجایی که امکان دارد داستان خود را تعریف کنید .
 • مکانهایی که درآنجاساکن بوده اید اسمشان چیست ؟
 • آن مکانها به چه شکل بوده است ؟
 • قبل از فرار شما دقیقا”چه اتفاقی افتاده است ؟
 • اسم افرادی که ازآنها فرار کرده اید چیست ؟

همه جزئیات را بگویید این برای تصمیم گیری دررابطه با درخواست شما مهم است .
هرچیزی را که میخواهید بگویید, توضیح دهد. شما زمان زیادی دارید .

مصاحبه کننده همه چیز رامینویسد . مصاحبه کنندۀ شما میخواهد همه چیزرا دقیقا متوجه بشود و سوالهای زیادی میپرسد.
آیا شماجوابی را نمیداند ؟ بگویید : من نمی دانم .
لطفا حقیقت را بگویید . شما داستانتان را میدانید وآن را درست تعریف میکنید .
شما میتوانید بگویید: من استراحت میخواهم . شما میتوانید بگویید : من احتیاج به یک نوشیدنی دارم .
شما میبایست همه چیزرا تعریف کنید . چراکه : هرچیزی که شما دراینترویو میگویید برای درخواست پناهندگی مهم است .

BFA بعدا” برای شما جوابیه را ارسال میکند.درآن تصمیم نوشته شده است . پس ازآن نمیتوانید جزئیات جدیدی را بگویید. به همین دلیل باید همه چیز را دراینترویو تعریف کنید . پس ازآن دیگر چیزی نمیتوانید بگویید .

اینترویو به پایان می رسید.مترجم رونوشتهارا به زبان شما برایتان میخواند. اوباید هرجمله را بخواند.بعد ازآن شما باید رونوشتها را امضا کنید . به دقت کنترل کنید که همه چیز درست است . دقیق کنترل کنید که چیزی ناقص نباشد .
آیا چیزی دررونوشت اشتباه میباشد؟ پس رونوشت را امضا نکنید. بگویید:من میخواهم که تصحیح شود . این حق شماست.
آیا تمام جملات دررونوشت صحیح است و تمام داستان شما درآن ذکر شده است ؟ پس میتوانید آن را امضا کنید .

من به خوبی متوجه مترجم نمیشوم .

آیا شما متوجه مترجم نمیشوید ؟ پس به مصاحب کننده بگویید . شما باید مترجمی داشته باشید که متوجه او بشوید . شما میتوانید مترجم دیگری داشته باشید . شما میتوانید اینترویو را متوقف کنید وبگویید: خواهشمندم مترجم دیگری به من بدهید تامن باردیگری بیایم .این حق شماست .

آیا ازمترجم میترسید؟ آیا به مترجم اعتماد نمیکنید ؟ پس به مصاحبه کننده بگویید. شما میتوانید مترجم دیگری داشته باشید . این حق

شما گفته اید که مترجم را به خوبی متوجه نمیشوید . این باید دررونوشت ذکر شود . آیا دررونوشت ذکر نشده است ؟ پس آن را امضا نکنید . بگویید : این باید اصلاح بشود . رونوشت باید صحیح باشد . این حق شماست .

رونوشت مصاحبه

آیا من از رونوشت یک کپی دریافت میکنم ؟

بله .
بگویید : لطفا یک کپی ازرونوشت را به من بدهید . این حق شماست .

چرا باید رونوشت را امضا کنم ؟

اینترویو شما ( مصاحبه ) به پایان میرسد .
مترجم رونوشت را به زبان شما تعریف میکند .اوباید تمام جملات را بیان کند . به دقت کنترل کنید که آیا همه چیز صحیح است . به دقت کنترل کنید .
آیا چیزی کم است ؟ پس رونوشت را امضا نکنید . بگویید : من میخواهم که آن را تصحیح کنید .
تمام جمله ها دررونوشت صحیح است وتمام داستان شما درآن ذکر شده است ؟پس رونوشت را امضا کنید . شما باید تمام صفحات را امضا کنید . با این کارشما میگویید : همه چیز صحیح است . همه چیزذکرشده است .
شما بعدا نمیتوانید رونوشت را تغییر دهید . شما بعدا نمیتوانید چیزی به آن اضافه کنید . همان روزهمه چیز باید صحیح باشد .

من نمیخواهم امضا کنم .

شما فکر میکنید رونوشت اشتباه است .
پس به مصاحب کننده بگویید!
مصاحب کنند میبایست دررونوشت ذکرکند که رونوشت برای شما اشتباه است . .
شاید مصاحبه کننده متوجه شما نشود . شاید شما فکر میکنید که رونوشت کاملا صحیح نیست .
پس بگویید من نمتوانم رونوشت را امضا کنم .شما باید دقیقا بگویید چرا نمیتوانید . دلیل شما باید ذکر بشود .
شما مجبورنیستید آن را امضا کنید .

من رونوشت را امضا کرده ام . اما رونوشت اشتباه است . چطورمیتوانم آن را اصلاح کنیم ؟

این بسیار سخت است .
وقتی شما امضا کرده اید با این کارمیگویید:آن صحیح است . شما میتوانید یک ” نظریه ” بنویسید. درآن شما توضیح میدهید که چه چیزی دررونوشت صحیح نیست .همینطور بنویسید که به چه دلیلی هم اکنون متوجه این اشتباه شده اید.شما جوابیه پناهندگی را دریافت میکنید . اکنون شما میتوانید اعتراض کنید و برعلیه رونوشت اشتباه مبارزه کنید . اما این بسیار دشواراست .

مدارک , شواهد و اسناد

روی دعوت نامه من نوشته شده است که من میبایست

مدارک گاهگاهی همچنین شواهد و اسناد نام برده میشود .
برای حمایت از داستانتان شما میتوانید ازهرچیزی به عنوان مدرک استفاده کنید .
شاید شما برای قسمتهای ازداستانتان مدرکی دارید . این طبیعتا”به طور خاص خوب و مفید است .
بعنوان مثال : پاسپورتتان , دیگر مدارک شناسایی , قراردادهای کاری , کارنامه ها , عکسها ویدیوها, نامه ها یا قبضها .
چیزهای دیگری که داستان شما را اثبات کند همینطورمیتوانند مدارک باشند .
عالیتراست که ازقبل با مشاور حقوقی خود یا وکیل خود صحبت کنید. آنها باشما همفکری میکنند که چه شواهد و اسنادی مناسب است .
مدارکتان را به همراه خود به مصاحبه ببرید . شما موظف هستید آنها را به مصاحبه کننده ارائه دهید .
مدارک شما ازطرف اداره بررسی میشوند . آنها درآنجا می مانند .
به همین دلیل خیلی مهم است که شما ازقبل کپی بگیرید.
پس ازآن مدارک را به ا داره تحویل بدهید .
خواهان یک تائیدیه باشید.

BFA درجستجوی اطلاعات مربوط به داستان شماست مستقیما دروطن شما هم جستجو خواهند کرد.
BFA باید به شما بگوید دراین رابطه چه اطلاعاتی را بدست آورده است .شما فکر میکنید : این درست نیست . یا اینکه : چیزی ناقض است . پس به BFA بگویید : چیزی اشتباه است . نکته مهمی کم است .

بعنوان مثال :
شما یک زن هستید . شما میبایستی برخلاف میل تان ازداوج میکردید. به همین دلیل از افغانستان فرارکرده اید. یا اینکه شما می ترسیدید که درخانه شما را کتک بزنند و پولیس نمیتوانست به شما کمک کند . BFA باید به دقت دراین رابطه اطلاعات جمع آوری کند.
پس ازآن BFA به شما میگوید که چه چیزهایی را متوجه شده است .

توجه : صرفا” مدارکی را به اداره نشان دهید که واقعی هستند . هیچ چیز را درمدارک تغییر ندهید .
اسناد شما بررسی خواهد شد .
اگر اسنادتان واقعی نباشند میتوانید جریمه ای را دریافت کنید .

آیا باید مدارکم را ترجمه کنم ؟

خیر.
شما مدارکی دارید ؟ همراه خود به اداره پناهندگی بیاورید .
ازقبل ازآنها کپی بگیرید.
ازقبل مدارک را به مشاور حقوقی خود نشان دهید .

چه کار کنم وقتی مدارک من خارج از کشور است ؟

آیا کسی میتواند مدارکتان را برای شما بفرستد؟
پس بگذراید برایتان بفرستند! پاکت نامه را نگه دارید .
آیا کسی میتواند برایتان صرفا” عکس بفرستد؟ این نیز خوب است !

چکارکنم وقتی مدرکی ندارم ؟

این مشکلی نیست .
توجه : بعضی ازپناه جویان درپروسه مطالب مهمی را نمیگویند بدلیل اینکه مدرکی برای آن ندارند. این خیلی منفی است .

بعنوان مثال :
شما متاهل هستید ؟ شما سند ازدواج خود را پیش خود ندارید ؟
بهر حال بگویید : من متاهل هستم .
وگرنه ممکن هست بعدها برایتان مشکلاتی بوجود آید .

توجه : سعی نکنید که خودتان مدارکی را درست کنید . شما میتوانید جریمه دریافت کنید.و اینکه : این بسیارمنفی است برای اعتبار شما.
بهتراست که : داستان فرارتان را تعریف کنید .حتی اگر مدرکی هم ندارید .

مجازات

مجازات اداری چیست ؟ آنها چه تاثیر درپروسه میگذارند ؟

شما مجازات اداری به دلیل نقضهای کوچک دربرابر قانون دریافت میکنید .
بعنوان مثال

 • شما درواقع باید اتریش را ترک کنید . شما به هر حال دراتریش میمانید .
 • شما با دوچرخه درپیاده رو حرکت میکنید .
 • شما نقل مکان میکنید وبه اداره ثبت اطلاع نمیدهید .
 • شما ازچراغ قرمز میگزرید.

آیا شما مجازات اداری دریافت کرده اید ؟ اصولا” شما باید جریمه مالی را بپردازید. آیا شما اصلا نمیتوانید جریمه مالی را بپردازید؟ پس شما باید برای یک زمان مشخصی به زندان بروید .
ــ اکنون من میتوانم قسمتی ازجریمه مالی را بپردازم . آیا میتوانم مبلغ باقی مانده را بعدا” بپردازم؟
با اداره صحبت کنید . ازاداره بپرسید : آیا میتوانم نسیه بپردازم ( پرداخت قسطی ).
ــ من نمیتوانم همه جریمه مالی را هم اکنون بلافاصله بپردازم ،بلکه بعدا “میتوانم بپردازم .آیا این امکان دارد ؟
ازاداره بپرسید :آیا میتوانم تعویق داشته باشم .

نکته :
آیا میخواهید به اتوبوس و یا قطار ویا مترو سوار شوید؟ شما احتیاج به بلیط دارید بدون بلیط شما جریمه دریافت خواهید کرد این بسیارگران است .
آیا شما جریمه ای دریافت کرده اید ؟ بلافاصله آن را بپردازید . وگرنه جرم سنگین تر خواهد شد .
آیا شما جریمه را نپرداخته اید ؟ شما مجازات اداری دریافت خواهید کرد.

توجه : آیا شما مجازات اداری زیادی دارید ؟ این میتواند تاثیر منفی برروی حق ماندن شما بگذارد

مجازات قضایی چیست ؟ چه تاثیری برروی پروسه شما میگذارد؟

مجازات قضایی را به دلیل نقض های سنگین دربرابر قانون دریافت میکنید .
بعنوان مثال : دزدی ، درگیری فیزیکی ، خرید و فروش مواد مخدر، جعل اسناد ومدارک ، شهادت حقوقی .
با مجازات قضایی اکثر اوقات به زندان میروید.

توجه : آیا شما هنوز درپروسه پناهندگی هستید ؟ آیا مجازات قضایی دریافت کرده اید .
بعضی از مجازات قضایی موانعی هستند که شما بتوانید پناهندگی ویا حمایت پناهندگی دراتریش دریافت کنید .
مجازات قضایی همچنین برای حق ماندن شما خیلی بد هستند.
آیا شما پناهندگی ویا حمایت جایگزین دریافت کرده اید ؟
با بعضی ازمجازاتهای قضایی میتوانید ازپناهندگی ویا حمایت جایگزین محروم شوید.

(تصمیم دررابطه با درخواست پناهندگی (جوابیه

اداره پناهندگی میتواند چه تصمیمی دررابطه با پناهندگی من بگیرد ؟

اداره پناهندگی تصمیم میگیرد :

 1. (شما پناهندگی دریافت میکنید ( ماده سه قانون پناهندگی .
 2. (شما پناهندگی دریافت نمیکنید اما: شماحمایت جایگزین دریافت میکنید ( ماده 8 قانون پناهندگی .
  توجه : آیا شماحمایت جایگزین دریافت کرده اید ؟ این خوب است .
  به هرحال : شما میتوانداعتراضی رابنویسید به دلیل اینکه پناهندگی دریافت نکرده اید.
  شما حمایت جایگزین را ازدست نمی دهید .
 3. شما پناهندگی وحمایت جایگزین را دریافت نمیکنید اما حق ماندن دارید .
 4. شما پناهندگی ، حمایت جایگزین و حق ماند دریافت نمیکنید . شما یک تصمیم برگشت دریافت میکنید
  توجه : با مشاور حقوقی خود بلافاصله یک اعتراض به دادگاه عالی اداری (BVwG ) بنویسید.
  دادگاه عالی اداری تصمیم BFA را بررسی میکند .

چرا پروسه آنقدرطولانیست ؟

دلایل بسیاری وجود دارد برای طولانی بودن پروسه .
شایعترین دلیل : اداره پناهندگی بیش ازحد کاردارد .
به همین دلیل افراد زیادی باید منتظر بمانند.
آیا شما مدت زیادی باید متنظر باشید .دراین زمان شما میتوانید آلمانی یاد بگیرید .

حمایت قانونی

من فکر میکنم که تصمیم اداره پناهندگی اشتباه است . آیامیتوانم آن را تحت بررسی قراردهم؟

بله . بلافاصله با مشاور حقوقی خود صحبت کنید . او با شما اعتراض مینویسد .
دادگاه عالی اداری(BVwG) تصمیم میگیرد.
شما برای یک قاضی دوباره ماجرای فرارتان را تعریف میکنید .
به این مکالمه میگویند ” مذاکره ” .
دعوتنامه برای مذاکره را دوباره ازطریق پست بدست میآورید .
مشاورحقوقی شما مذاکره را با شما آماده میکند .

دادگاه عالی اداری تصمیم اداره پناهندگی را بررسی کرده است . من فکر میکنم ، که دادگاه عالی اداری حق بجانب نیست . آیا میتوانم تصمیم دادگاه عالی اداری را دوباره تحت بررسی قرار دهم ؟

شاید .دربعضی موارد این امکان هست .
شما احتیاج به یک وکیل دارید .
شما با مشاورحقوقی تان صحبت کنید .

چه کسی مشاورحقوقی من است ؟

با جوابیه خود شما یک برگه اطلاعات دریافت میکنید . آن نامیده میشود ” روند پروسه “.
درآن ذکر شده است که شما کجا مشاوره حقوقی دریافت میکنید .
شما میبایستی به انجمن حقوق بشراتریش یا مشاوره حقوقی ARGE ( دیاکونی و کمک مردمی ) مراجعه کنید . آیا شما برگه اطلاعات را دریافت کرده اید ؟ بلافاصله به مشاورحقوقی خود مراجعه کنید !

علاوه براین میتوانید اینجا مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنید .

من تصمیم برگشت دریافت کرده ام . این دقیقا

تریش میتواند بگوید : شما باید به وطنتان برگردید!
شما تصمیم برگشت را زمانی دریافت میکنید که پناهندگی و محافظت جایگزین وهمینطورحق ماندن را بدست نیاورده اید .
توجه : شما زمانی باید ازتصمیم برگشت پیروی کنید که دیگر نمیتوانید آن را تحت بررسی قراردهید.

چه وقت دیگر نمیتوانم تصمیم اداره پناهندگی را تحت بررسی قرار دهم؟

شما دیگرنمیتوانید تصمیم را تحت بررسی قراردهید

 • مهلت درخواست تجدید نظر گذشته باشد .
  شما حداقل دوهفته زمان دارید که تصمیم BFA را تحت بررسی قراردهید به این زمان می گویند .”مهلت زمان تجدید نظر”.
  توضیحات تجدید نظررا درصفحه آخر جوابیه خود بخوانید . آنجا ذکر شده است که شما چقدرزمان برای اعتراض دارید .

توجه : این مهم است که شما چه وقت نامه را دریافت میکنید . تاریخ را یادداشت کنید .
آیا شما درمنزل نبودید وقتی نامه رسید ؟
یادداشت کنید که کی برگه زرد در صندوق نامه شما بوده است .
پاکت نامه جوابه خود را نگه دارید .ُآن را به همراه خود به مشاور حقوقی خود ببرید . مهلت تجدید نظر اززمانی آغاز میشود که شما برای دفعه اول فرصت دریافت نامه را داشته اید .
آیا شما خیلی دیرتر به سراغ نامه میروید ؟ با این حال مهلت درحال گذراست ! شما زمان با ارزشی را ازدست میدهید . هیچ چیز درآغاز مهلت تجدید نظر تغییر نمیکند اگر شما خیلی دیرتر سراغ دریافت نامه بروید .
به همین دلیل بلافاصله سراغ دریافت نامه بروید . بلافاصله با مشاور حقوقی تان دررابطه با آن صحبت کنید .

علاوه براین شما دیگرنمیتوانید تصمیم اداره پناهندگی را تحت بررسی قراردهید:

 • وقتی که شما از حق تجدید نظر صرفه نظر کرده اید .
  ین به این معناست که شما امضا کرده اید که جوابیۀ تان را دیگر نمیخواهید تحت بررسی قرار دهید .
 • شما اعتراض خود را پس گرفته اید .

من تصمیم برگشت دریافت کرده ام . من دیگر نمیتوانم آن را تحت بررسی قراردهم . اکنون چه اتفاقی میافتد ؟

شما باید اتریش را ترک کنید .

 • شما میتوانید داوطلبانه خارج شوید .
  شمااکثر اوقات 14 روز فرصت دارید.
  به شما کمک میکنند . به این میگویند کمک بازگشت .
  بعنوان مثال : مخارج بلیط پرواز شما پرداخته میشود .
  با مشاورحقوقی خود صحبت کنید .
 • شما داوطلبانه خارج نمیشوید.
  آیا شماتصمیم برگشت دریافت کرده اید ؟ واینکه : شما داوطلبانه خارج نمیشوید ؟
  شما میتوانید اخراج بشوید .
  دربرخی موارد میتوانند همچنین شما را برای اخراج بازداشت نمایند .

خانواده

من درخواست پناهندگی داده ام . اکنون منتظر تصمیم هستم . آیا میتوانم خانواده ام را به اتریش بیاورم؟

خیر .
قبل ازاینکه شما تصمیمی دررابطه با درخواست پناهندگیتان دریافت کنید نمیتوانید خانواده خود را بیاورید.
به هرحال به BFA بگوییدکه چه کسانی عضو خانواده شما است . همینطور بگویید که خانواده شما کجا زندگی میکنند .
وگرنه مشکل میشود که آنها را بعدا ” بیاورید .
به BFA همچنین بگویید اگر کسی ازخانواده شما دریک کشور دیگر دراروپا هست .

من پناهندگی دریافت میکنم وجوانتراز 18 سال هستم . آیا میتوانم والدین ,خواهران وبرادران خود رابیاورم ؟

والدین شما میتوانند به اتریش بیایند .
خواهر برادران شما میتوانند به اتریش بیایند .
آنها باید زیر 18 ومجرد باشند .
والدین , خواهران وبرادران شما باید به سفارت اتریش بروند درآنجا درخواست پیوست خانواده بدهند .
آنها میتوانند این درخواست را بلافاصله بدهند وقتی که شما جوابیه پناهندگیتان را دریافت کرده اید.

من پناهندگی دریافت میکنم وسن من بیشتر از18 سال هست . آیا میتوانم والدین ,خواهران برادران خود را بیاورم ؟

خیر.شما متاسفانه نمیتوانید والدین ,خواهران وبرادران تان را به اتریش بیاورید .

من پناهندگی دریافت میکنم وجوانتراز 18 سال هستم . آیا میتوانم همسر یا شوهر وفرزند خود رابیاورم؟

بله . شوهر یا همسر یا فرزند شما میتواند به اتریش بیاید .
آنها باید به سفارت اتریش بروند. درآنجا باید درخواست پیوست خانواده بدهند .
فرزندان شما باید درزمان درخواست زیر 18ومجرد باشند .

توجه : شما باید قبل از ورودتان به اتریش ازدواج کرده باشید .
توجه : این مهم است که درخواست الحاق خانواده هرچه زودترداده شود.آیا شما پناهندگی دریافت کرده اید؟ به خانواده خود بگویید که بلافاصله میبایست به سفارت اتریش بروند !

آیا بیش ازسه ماه است که شما پناهندگی دریافت کرده اید ؟ آیا خانواده شما به تازه گی درخواست پیوست خانواده میدهند؟
پس این دشوارتراست .
شما باید پیش نیازهای دیگری را برآورده کنید تا آنها بتوانند به اتریش بیایند .

 • شما احتیاج به یک آپارتمان دارید که مساحت داشته باشید .
 • بیمه درمانی
 • درآمد کافی : بعلاوۀ اجاره باید یک درآمد ماهیانه درحدودا” 1400 یورو برای خود و شوهر یا همسر خود داشته باشید.
  برای هرفرزند تقریبا 140 یورو اضافه میشود .

من محافظت جایگزین دریافت کرده ام ، آیا میتوانم خانواده ام را بیاورم؟

خانواده شما نمیتواند بلافاصله به اتریش بیاید . آنها باید سه سال منتظربمانند . این سه سال زمان انتظار وقتی آغازمیشود که شما جوابیه را دریافت کرده اید .

 • من پس ازاین سه سا ل همچنان زیر 18 هستم .
  بنابراین زمانی که جوابیه را دریافت کردم زیر 15 سال بودم .
  والدین و خواهربرادرهای شما میتوانند به اتریش بیایند .
  آنها باید به سفارت اتریش بروند و درآنجا درخواست پیوست خانواده بدهند .
  خواهران وبرادران شما باید درزمان درخواست زیر 18 و مجرد باشند .
 • من پس ازسه سال بالای 18 هستم .
  بنابراین زمانی که جوابیه را دریافت کردم بالای 15 سال بودم .
  والدین وخواهروبرادر:
  خیر.شما نمیتوانید والدین و خواهر و برادر خود را به اتریش بیاورید .
  همسریا شوهرو فرزندان :
  بله .آنها میتوانند به اتریش بیایند .
  شوهریا همسروفرزندانتان باید به سفارت اتریش بروند. آنها باید درآنجا درخواست پیوست خانواده بدهند .
  فرزندان شما باید درزمان درخواست زیر 18 ومجرد باشند .
  توجه : شما باید قبل از ورودتان به اتریش ازدواج کرده باشید .
  توجه : شما محافظت جایگزین بدست آورده اید .شما باید پیش نیازهای دیگری را برآورده کنید تا آنها بتوانند به اتریش بیایند .

  • شما احتیاج به یک آپارتمان دارید که مساحت کافی داشته باشید .
  • بیمه درمانی
  • درآمد کافی : بعلاوۀ اجاره باید یک درآمد ماهیانه درحدود 1400 یورو برای خود و شوهر یا همسر خود داشته باشید.
   برای هرفرزندی تقریبا 140 یورو اضافه میشود .

صلیب سرخ یا انجمن ازدواج بدون مرز شما را حمایت میکند اگر میخواهید خانوادۀ تانرا بیاورید .

آیا میتوانم نامزدخود را بیاورم ؟

خیر، متاسفانه نمیشود .

مدرسه ، تحصیلات وکارآموزی

آموزش وپرورش اجباری چیست ؟

دراتریش همه کودکان و نوجوانان باید 9 سال به مدرسه بروند.این ” آموزش پرورش اجباری ” برای همه کودکان ونوجوانان تا 15 سالگی است .بعداز 9سال مدرسه زمان آموزش پرورش اجباری به پایان میرسد. پس ازآن شما میبایستی کارنامه آموزش پرورش اجباری را داشته باشید.
آیاشما بالای 15 سال سن دارید ؟ پس دراتریش آموزش برایتان اجباری نیست . شما حق داشتن جایگاه درمدرسه را ندارید .
دراینجا شما یک نمای کلی از سیستم آموزش و پرورش دراتریش را پیدا میکنید.

من سنم بالای 15 سال است . چکارمیتوانم انجام دهم ؟

دروین میتوانید شما یک دوره آموزش مقدماتی داشته باشید . دراین آموزش مقدماتی آلمانی ، خواندن ونوشتن ، حساب و غیره را یاد بگیرید. هدف این است که شما یک کارنامه آموزش پرورش اجباری را بدست آورید این یک امتحان بزرگی است . سازمانهای آموزشی به شما کمک میکنند تا شما بتوانید کارنامه آموزش و پرورش اجباری را بدست آورید . پس از آن شما میتوانید یک دوره کارآموزی را فراگیرید یا اینکه مدرسه را ادامه دهید.
دراینجا سازمانهای آموزشی را که به شما مشاوره میدهند پیدا میکنید .
دراینجا شما یک نمای کلی از سیستم آموزش و پرورش دراتریش را پیدا میکنید.

من درحال حاضر دیپلوم دارم . آیا میتوانم تحصیل کنم ؟

سازمانهای آموزشی به شما مشاوره میدهند که دراتریش برای شما چه پیشنهاد آموزشی موجود است.
آیا شما هنوز درپروسه پناهندگی هستید؟ شما میتوانید تحصیل کنید .
دراینجا شما اطلاعاتی را دررابطه با تحصیل کردن دردانشگاه وین پیدا میکنید :
https://wirhelfen.univie.ac.at/
دراینجا شما اطلاعاتی دررابطه با دیگردانشگاهها پیدا میکنید :
http://www.studium.at/universitaeten

چه سازمانهای آموزشی وجوددارد؟

دراینجا شما یک نمای کلی ازسازمانهای آموزشی دراتریش را پیدا میکنید.
دروین بعنوان مثال :
PROSA
PROSA یک دوره مقدماتی آموزشی را پیشنهاد مینماید. هرشخصی بالای 16 سال میتواند به این دوره ها برود .
PROSAهمچنین مشاوره آموزشی میدهد.
شما میتوانید بدون ثبت نام شرکت کنید .
دراینجا شما اطلاعات بیشتری دررابطه با اینکه چه وقت و درکجا مشاوره هست, پیدا میکنید :
http://www.vielmehr.at/beratungszentrum.html

StartWien JUGEND COLLEGE
در StartWien JUGEND COLLEGE میتوانید به کلاس زبان آلمانی و کلاس مقدماتی آموزشی شرکت کنید مهم نیست که شما درحال حاضر پناهندگی دارید یا هنوز منتظر اینترویو هستید. شما باید بین 15 و 21 سال باشید . دراینجا اطلاعات بیشتری دررابطه با StartWien JUGEND COLLEGE پیدا میکنید .
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-integration/ausbildung/startwien-das-jugendcollege/

کارآموزی چیست ؟

کارآموزی یک دوره آموزشی است که درآن شما یک حرفه مشخصی را یاد میگیرید . حرفه بعنوان مثال اینها هستند : آرایشگر، عینک ساز، آشپز، نانوا.

من کارت سفید دارم . آیا میتوانم دوره کارآموزی ببینم ؟

آیا شما 3 ماه است که درپروسه پناهندگی هستید ؟ آیا شما جوانتراز 25 سال هستید ؟
شما میتوانید دوره کارآموزی ببینید . اگر مکانی را برای کارآموزی دارید شما کارآموزهستید.
شما دراتریش میتوانید فقط یک دوره کارآموزی را انجام دهید که آزاد است .
شما میتوانید درجایی کارآموزباشید که تعداد کارآموزها کم باشد .شما باید “لست اشتغال کمبود”و “مقررات حرفه ای ها ” را بنگرید که دزکجا جای خالی است .
دراینجا شما اطلاعات بیشتری دررابطه با کارآموزی بدست میاورید : اداره کار اتریش (AMS)
http://www.ams.at/_docs/001_sfu_asylberechtigte.pdf

دروین درکجا میتوانم رایگان آلمانی یاد بگیرم ؟

هوه خانه های زبان
درقهوه خانه های زبان صحبت میکنید وآلمانی یاد میگیرید.
این کلاس نیست . شما بدون ثبت نام میتوانید به راحتی درآنجا حضور داشته باشید .
http://www.stationwien.org/projekte/sprachencafe.html

کاریتاس وین – CarBiz
شما سنتان بالای 16 سال است پس میتوانید دراینجا به کلاس زبان آلمانی بروید.
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-integration/ausbildung/deutschkurse/

خانۀ ادغام وین (انتگراسیون هاوز)
دراینجا شما اطلاعات بیشتری مربوط به کلاسهای آلمانی بدست میاورید:
http://www.integrationshaus.at/de/projekte/bildung/sub.shtml?57

اطلاعات نوجوانان وین
دراینجا شما اطلاعات بشتری دررابطه با کلاسهای آلمانی دروین بدست میآورید :
http://www.wienxtra.at/fileadmin/web/jugendinfo/Beratung/Infobl%C3%A4tter/Infoblatt_DeutshMigrantInnen.pdf

Letztes Update am 08.06.2017