واژه نامه

محرومیت

شما درحال حاضرپناهندگی یا محافظت جایگزین دریافت کرده اید.
کشور اتریش میتواند پناهندگی را خاتمه دهد . به این میگویند “محرومیت “.
دلایل برای محرومیت بعنوان مثال اینها هستند :

 • شما به کشوردیگری مهاجرت میکنید و دیگر دراتریش نیستید.
  یااینکه
 • شما مجرم هستید و امنیت اتریش را به خطر میاندازید .
  یا اینکه
 • شما دروطنتان دیگردرخطر نیستید و آنجا درامنیت هستید .بنابراین : شما دراتریش دیگر احتیاجی به پناهندگی ندارید.

اخراج شدن

درخواست پناهندگی شما موفقت آمیزنیست ، شما پاهندگی دریافت نمیکنید.
شما باوکیلتان اعتراض میگذارید .
اما شما ازدادگاه همچنین پناهندگی دریافت نمیکنید.
پس شما بایداز اتریش خارج شوید.شما باید اتریش را ترک کنید .
اگربه هرحال دراتریش بمانید پلیس میتواند بدنبال شما بیایید و شما راببرد .
پلیس شما را به وطنتان میبرد .
به این سفرمیگویند “اخراج شدن ” .

پناهندگی

پناهندگی محافظت از تعقیب شدن است . پناهندگی محافظت ازیک تعقیب مشخص است . دلایل تعقیب شدن :

 • شما متعلق به یک قوم هستید که در کشور تان تحت تعقیب است.
  یا اینکه
 • مذهب شما درکشورتان تحت تعقیبب و یا ممنوع است وشما میترسید که تعقیب بشوید.
  یا اینکه
 • ملیت شما تحت تعقیب است و شما درخطر هستید .
  یااینکه
 • به دلیل اینکه شما تعلق به یک گروه خاص اجتماعی دارید درکشورتان درخطر هستید .
  یااینکه
 • به دلیل اعتقادات سیاسی درکشورتان با خشونت تعقیب میشود ، شما درخطر هستید.

محافظت جایگزین

شاید شما پناهندگی دریافت نکنید . اما اتریش متوجه است : خطرناک است که شما به وطنتان برگردید . پس ازاتریش محافظت جایگزین دریافت میکند .محافظت جایگزین بدین معناست که شما برای حداقل یکسال میتوانید دراتریش بمانید .
بعنوان مثال : شما شخصاً تحت تعقیب نیستید اما درکشورتان جنگ است .شما به جنگ برنخواهید گشت . شما محافظت جایگزین دریافت میکنید و میتوانید یکسال دراتریش بمانید . بعد از یکسال اتریش درنظرمیگیرد که آیا جنگ به اتمام رسیده است.

حق ماندن

آیا شما پناهندگی و محافظت جایگزین دریافت نمیکنید ؟ اما شما مدت طولانی دراتریش هستید وبسیار خوب دراجتماع اتریشی ادغام شده اید ؟ شاید بتوانید به این دلیل دراتریش بماند به این میگویند “حق ماندن “.

وضعیت پناهجویی

شما دراتریش درخواست محافظت (= پناهندگی ) داده اید . شما منتظرهستید . اکنون شما پناهجو هستید. این “وضعیت ” شماست .
بعنوان پناهجو شما حقوقی دارید:
شما اجازه دارید تازمانی دراتریش بمانید که در رابطه با دریافت محافظت مطلع بشوید. شما مراقبتهای اولیه دریافت میکنید اگر به آنها احتیاج داشته باشید .
بعنوان پناهجو شما وظایفی دارید . ( وظیفه یعنی اینکه شما باید کاری را انجام دهید ):
شما باید همیشه سرقرارتان با اداره پناهندگی یا دادگاه عالی اداری حاضر باشید .
وضعیت پناهجویی را تا زمانی دارید که دررابطه با درخواست پناهندگی شما تصمیم گیری شود .

تعیین سن

دراتریش سن شما مهم است .افرادی که سنشان بالای 18 سال است “بزرگسال ” نامیده میشوند. کودکان و نوجوانان جوانتر از 18 سال هستند و به آنها ” زیرسن ” میگویند . با کودکان و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان طور دیگری برخورد میشود .شاید شما دقیقا سن خود را نمیداند ؟یا اینکه به پولیس تاریخ تولد خود را گفته اید ؟ اما اداره پناهندگی بررسی خواهد کرد که آیا سن شما واقعا صحیح است . برای “تعیین سن ” یک دکتر شما را به دقت معاینه خواهد کرد .یک عکس اشعه ایکس از دستتان خواهند گرفت که دکتر استخوانهای شما را میبنید.همینطور دندانهایتان و ترقوه (قفلک گردن) شما به دقت معاینه میشوند پس ازآن دکتر میگوید که آیا شما جوانتر از18 ویا سنتان بالاتر از18میباشد.

اثر تعلیق

آیا اداره پناهندگی تصمیم گرفته است که شما اجازه ندارید دراتریش بمانید ؟
پس پولیس میتواند بیاید و شما را به وطنتان ببرد .
آیا شما این را نمیخواهید ؟به هرحال پولیس اجازه دارد شما را ببرد .به این میگویند اخراج شدن .
چطورمیتوانید خودتان را از اخراج شدن محافظت کنید ؟
شما میتوانید تصمیم اداره پناهندگی را تحت بررسی قراردهید :
شما یک اعتراض مینویسید .برای این نوشتن اعتراض مشاورحقوقی شما /وکیل شما به شما کمک میکند .
این اعتراض “اثر تعلیق ” دارد این بدین معناست .اخراج شما انجام نمیشود ،بلکه تعلیق میشود .شما میتوانید تا زمان تصمیم درمورد اعتراضتان دراتریش بمانید .

اداره

اداره یک سازمان دولتی است . اداره مجری دولت است .
همه ادارات باید از قوانین اتریش پیروی کنند .
افرادی که دراین اداره ها کارمیکنند باید ازقوانین اتریش پیروی کنند.
آیا شما یک نامه رسمی دریافت کرده اید ؟
درآن همیشه ذکر میشود که کدام اداره مسئول میباشد.
شما میتوانید درصورت داشت سوال با آنجا تماس بگیرید یا به آنجامراجعه نمایید .
اداره مهاجرت و پناهندگی (BFA) مهمترین اداره درپروسه پناهندگی میباشند.

جوابیه

تصمیم یک اداره ” جوابیه ” نامیده میشود .
درپروسه پناهندگی BFA دررابطه با درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد . پس BFA جوابیه را مینویسد . شما جوابیه را ازطریق پست به آدرسی رسمی خود دریافت میکنید . به همین دلیل شما میبایستی دقت کنید که همیشه یک آدرس ثبت شده معتبر دراتریش داشته باشید . درجوابیه چیزهای زیادی نوشته میشود اما ” حکم ” به صورت خاص مهم است . درحکم تصمیم BFA ذکر شده است .
همینطور “توضیحات دررابطه با حق تجدیدنظر ” مهم است. درآنجا ذکرشده است که شما با مشاورحقوقی خود چه کار میتوانید برضد این تصمیم انجام دهید . درآنجا همچنین ذکر شده است که شما تا چه موقع مهلت دارید .
جوابیه را بدقت بخوانید ! جوابیه را سریعا” به مشاور حقوقی خودتان بدهید.

اداره مهاجرت – BFA

اداره مهاجرت و پناهندگی (BFA) مهمترین اداره درپروسه پناهندگی میباشد .
BFAیک سازمان دولیتست . BFAباید ازقوانین اتریش پیروی کند افرادی که در BFAشاغل هستند باید ازقوانین اتریش پیروی کنند.
BFA دررابطه با درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد. BFA تصمیم را درجوابیه ذکرمیکند وازطریق پست برایتان میفرستد.

دادگاه عالی اداری – ب فا و گ

آیا شما از BFA پناهندگی دریافت نکرده اید ؟ پس شما میتوانید این تصمیم را تحت بررسی قراردهید. به همراه مشاور حقوقیتان یک اعتراض بنویسید. دادگاه عالی اداره (ب فا و گ )جوابیه BFA و اعتراض شما را میخواند . یک قاضی در ب فا و گ پروندۀ شما را بررسی مینماید. پس ازآن شما یک تصمیم دریافت میکنید .

برگشت داوطلبانه

شما درخواست پناهندگی داده اید و متظر پناهندگی هستید . اما شما دیگر نمیخواهید منتظربمانید، شما میخواهیدبه وطن برگردید . یا اینکه : شما تصمیم بازگشت دریافت کرده اید و آن را دیگر نمیتوانید تحت بررسی قرار دهید . شما میخواهید مستقل ازکشور خارج شوید . به مشاور حقوقیتان بگویید که میخواهید به وطن برگردید. اتریش برای سفر به شما کمک میکند . بعنوان مثال اتریش هزینه بلیط شما را میپردازد به این کمک ” کمک برای برگشت ” میگویند . شما تمام اطلاعات را ازمشاورۀ برگشت دریافت میکنید .
توجه : آیا شما به وطن میروید ؟ پس پروسه پناهندگی شما متوقف میشود و به پایان میرسد شما دراتریش پناهندگی دریافت نمی کنید . آیا شما فقط برای سه روز یا دوهفته دروطن هستید ؟ این مهم نیست : پروسه پناهندگی شما متوقف شده است ، شما دراتریش پناهندگی نمیگیرید .

مراقبتهای اولیه

آیا شما پناهجو هستید؟ پس شما حمایتهایی را دریافت میکنید .
بعنوان مثال کشور اتریش به شما جایی برای سکونت می دهد . افرادی از شما مراقبت میکنند و شما خوارک ،پوشاک ، دفتر مدرسه وبلیط برای وسایل نقلیه برای قرارتان با ادارات دریافت میکنید. شما میتوانید به درمانگاه بروید ونباید هزینه ای را بعهده بگیرید .این “مراقبتهای اولیه ” نامیده میشود .
آیا شما میخواهید دریک آپارتمان ساکن شوید ، بعنوان مثال پیش یک دوست ؟ شمااجازه این کار را دارید اما پس ازآن از اتریش مبلغ کمتری را دریافت میکنید و احتیاج به کمک دوستانتان دارید .
توجه : آیا میخواهید نقل مکان کنید ؟ پس ازقبل از ادارات اطلاعات بگیرید ! آیا اداره به شما اجازه نمیدهد که جای دیگری ساکن شوید ؟ پس باید همانجا بمانید .
آیا اداره به شما جواب منفی میدهد وشما به هرحال نقل مکان میکنید, پس دیگر مراقبتهای اولیه را دریافت نمیکنید .

دعوتنامه ومصاحبه

BFA نیاز به اطلاعات درباره شما دارد . BFA میخواهد با شما درمورد تعقیبتان و فرارتان صحبت کند . شما یک دعوتنامه برای اینترویو دریافت میکنید . این نامه “دعوتنامه ” نامیده میشود.
آیا BFA مطلع هست که شما کجا ساکن هستید ؟ BFAباید آدرس شما رابداند!
هرروزه صندوق پست خود را کنترل کند !
دعوتنامه را بدقت بخوانید . چه وقت اینترویو شما است ؟ اسم اینترویو “مصاحبه ” است .
این بسیار مهم است ! سرموقع به مصاحبه حاضرشوید . سی دقیقه قبل از زمان مقرر در آنجا حضور داشته باشید.

برگه ثبت آدرس

دربرگه ثبت آدرس ذکرشده است که شما کجا ساکن هستید، آدرس سکونت شما . نامه های شما را به آنجا می فرستند . هرشخص از اداره ثبت یک برگه ثبت آدرس دریافت میکند .
آیا شما درپروسه پناهندگی هستید ؟ بنابراین بسیار مهم است که آدرس صحیح شما دربرگۀ ثبت آدرس ذکر شده باشد.
آیا شما نقل مکان کرده اید؟ آیا آدرس تان جدید است ؟ بلافاصله به اداره ثبت مراجعه کنید و آدرس صحیحتان را اعلام نماید .
شما یک برگۀ ثبت آدرس جدید دریافت میکنید .
چرا برگۀ ثبت آدرس اینقدر مهم است ؟
شما فراموش کرده اید که آدرس جدیدتان را به اداره ثبت اعلام کنید . پس BFA نامه را به آدرس قدیمتان میفرستد.شما هرگز نامه را دریافت نمیکنید . یا اینکه نامه را دیر میخوانید ، زمان قرار شما گذشته است . این میتواند بسیار بد باشد .

پرداخت قسطی

شما قانونی را شکسته اید .
شما جریمه ای را دریافت میکنید : شما باید پول بپردازید.
شاید شما به اندازه کافی پول نداشته باشید ونمتوانید جریمه را بلافاصله بپردازید .پس میتوانید بپرسید : آیا اجازه دارم جریمه را در قسمتهای کوچکتر بپردازدم؟ آیا میتوانیم هر ما ه مقداری را بپردازم؟ این “پرداخت قسطی ” نامیده میشود.
آیا شما میخواهید پرداخت قسطی انجام دهید ؟ پس هرچه زودتر به اداره اعلام نمایید .
توجه : اگرشما جریمه را پرداخت نکنید یا اینکه نمیتوانید بپردازید پس بازدداشت خواهید شد.

تعویق

شما قانونی را شکسته اید و جریمه شما این است : شما باید پول بپردازید . شاید شما درحال حاضر پول کافی ندارید ونیمتوانید جریمه را بلافاصله بپردازید . پس میتوانید سوال کنید : آیا اجازه دارم جریمه را بعدا بپردازم ؟
آیا میتوانم جریمه را در 6 ماه بپردازم ؟ اگرشما اجازه دارید جریمه را دیرتر بپردازید این ” تعویق ” نامیده میشود . آیا شما تعویق میخواهید ؟ بنابراین هرچه زودتر به اداره اعلام نماید.

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی به شما اطلاعات دررابطه با پروسه پناهندگی میدهد مشاوره حقوقی به شما در نوشتن اعتراض کمک میکند .
شما همراه جوابیه یک برگه اطلاعات دریافت میکنید .این ” روند پروسه ” نامیده میشود .درآن ذکر شده است که شما کجا مشاوره حقوقی بدست میآورید.
شما میبایست به انجمن حقوق بشر اتریش یا مشاوره حقوقی ARGE ( دیاکونی و کمک مردمی ) مراجعه کنید . بلافاصله پس از دریافت برگه اطلاعات به مشاورحقوقیان مراجعه کنید .

توضیحات حق تجدید نظر

جوابیه شما با پست رسیده است . شاید شما با جوابیه موافق نباشید ؟
درآخرجوابیه ” توضیحات حق تجدید نظر ” ذکر شده است .درتوضیحات حق تجدید نظر ذکر شده است که شما چه کار بر علیه این تصمیم انجام دهید . درتوضیحات حق تجدید نظر ذکر شده است که شما چقدر مهلت دارید . توضیحات حق تجدید نظر به زبانی نوشته شده است که شما متوجه آن میشوید.

مهلت حق تجدید نظر

BFAدررابطه با درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد .آیا نظر تان این است که تصمیم اشتباه است؟ پس میتوانید آن را تحت بررسی قرار دهید . اعتراض بنویسید . مشاور حقوقیتان به شما کمک میکند .
برای این اعتراض فقط زمان کوتاهی دارید . به این زمان “مهلت حق تجدیدنظر” میگویند. اعتراض شما باید دراین مدت زمان نوشته شود. اگر این زمان بگذرد شما نمیتوانید اعتراضی بکنید .
شما میخواهید بدانید که چقدرزمان برای اعتراض دارید ؟ مهلت حق تجدید نظر شما در ” توضیحات حق تجدید نظر” درآخر جوابه شما ذکرشده است . این مهلت اززمانی آغازمیشود که نامه درصندوق پست شما یا یاداداشت برای پست گذاشته میشود.
شما یک برگه زرد درصندوق پست تان پیدا خواهیدکرد. دراین برگه نوشته شده است که شما میبایستی جوابیه BFA را از پست بگیرید.

تصمیم برگشت

اتریش میتواند بگوید شما باید به وطنتان برگردید! این “تصمیم برگشت ” نامیده میشود . شما تصمیم برگشت را درجوابیه با پست دریافت میکنید . شما تصمیم برگشت را زمانی دریافت میکنید که پناهندگی ومحافظت جایگزین وهمینطور حق ماندن را بدست نیاورده باشید .
شما زمانی باید ازتصمیم برگشت پیروی کنید که دیگر نیمتوانید آن را تحت بررسی قرار دهید .

بازداشت جهت اخراج

آیا شما میبایستی از اتریش اخراج شوید و اداره فکر میکند که شما پنهان خواهید شد ؟ پس پولیس میتواند بیاید و شما را در ” بازداشت جهت اخراج شدن ” قرار دهد . پس از آن شما دیگر آزاد نیستید . بازداشت جهت اخراج شدن میبایستی ضمانت کند که اخراج شدن شما انجام خواهد شد.
پولیس اجازه ندارد هر شخصی رادربازداشت جهت اخراج شده قرار دهد . آیا اداره فکر میکند که شما میخواهید پنهان شوید ؟ این ” خطر فرار” نامیده میشود. بنابراین پولیس اجازه دارد که شما را دربازداشت جهت اخراج شدن زندانی کند .
شمامیتواند بازداشت جهت اخراج شدن را با یک اعتراض دردادگاه عالی اداری تحت بررسی قرار دهیدبه این اعتراض اعتراض به بازداشت جهت اخراج شدن میگویند . به شما مشاور حقوقی میدهند مشاور حقوقی برایتان اعتراض را مینویسد .

حکم

نامۀ اداره جوابیه نامیده میشود . درجوابیه چیزهای زیادی ذکر شده است اما “حکم” بخصوص مهم است . در حکم تصمیم اداره ذکر شده است . بعنوان مثال درحکم ذکر شده است که آیا شما پناهندگی ، محافظت جایگزین یا حق ماندن دریافت میکنید یا خیر .
رای به زبانی نوشت شده است که شما متوجه آن میشود.

پناهندگان زیر سن بدون همراه UMF

UMF پناهجویانی هستند که جوانتر از 18 سال بوده و بدون شخص بزرگسال دراتریش هستند . UMF کودکان ونوجوانانی هستند که تنها فرار کرده اند.
بعنوان مثال : یک دختر 16 ساله که بدون والدین یا دیگر اقوام بزرگسال ( دایی /عمو ، خاله /عمه ،خواهر و برادر بزرگ ، مادربزرگ ، پدربزرگ )ُ به اتریش آمده است . او یک UMF است .
بعنوان مثال : دو برادر 12 و15 ساله که بدون والدین یا دیگراقوام بزرگسال آمده اند . آنها UMF هستند.
بعنوان مثال یک نوجوان 17 ساله بهمراه دایی / عمو به اتریش آمده است . دایی / عمو ی آن دیگر نیست یا فوت شده است . این نوجوان اکنون دراتریش است ، او یک UMF است .